Polska przyjęta do Unii Europejskiej musi dostosować normy i przepisy do prawa europejskiego. Jednym z istotnych działów wymagających dostosowania do nowych wymogów, jest przemysł spożywczy w tym mięsny.

Pracodawca powinien tak zorganizować pracę i stanowisko pracy, aby zabezpieczyć pracowników przed wypadkami oraz substancjami uciążliwymi dla zdrowia i życia. Istotnym elementem wpływającym na zachowanie bezpieczeństwa oraz higieny pracy jest właściwa antypoślizgowa posadzka.

Śliskość wynika ze zjawiska tarcia dwóch powierzchni. Siła tarcia jest to siła przeciwdziałająca względnemu ruchowi na styku ciał. Wartość tej siły zależy m.in. od rodzaju stykających się powierzchni będących w ruchu.

Istota badania własności przeciwpoślizgowych polega na wyznaczeniu kąta akceptowalnego - maksymalnego kąta nachylenia płaskiej próbki posadzki do poziomu, przy którym człowiek chodzący po zaolejonej powierzchni w ściśle określonym obuwiu czuje się pewnie.

Kąt akceptowalny jest miarą właściwości przeciwpoślizgowych badanej posadzki lub nawierzchni.

W celu określenia wymagań antypoślizgowych dla poszczególnych rodzajów pomieszczeń przeprowadzono badania laboratoryjne, które zakończono w ubiegłym roku. Badania te skupiły się nad właściwościami podłogi, a szczególnie jej wierzchniej warstwy, jaką jest posadzka, która powinna spełniać określone wymogi.

Wyniki tych badań są podstawą klasyfikacji różnych rodzajów posadzek pod względem ich własności antypoślizgowych. Na tej podstawie różne pomieszczenia zostały przyporządkowane do poszczególnych grup poślizgowych.